අඩු-ඊ පරිවාරක වීදුරු ඒකක

  • අඩු-ඊ පරිවාරක වීදුරු ඒකක

    අඩු-ඊ පරිවාරක වීදුරු ඒකක

    මූලික තොරතුරු අඩු විමෝචන වීදුරු (හෝ අඩු-ඊ වීදුරු, කෙටියෙන්) නිවාස සහ ගොඩනැගිලි වඩාත් සුවපහසු සහ බලශක්ති කාර්යක්ෂම කළ හැක.වීදුරුවට රිදී වැනි වටිනා ලෝහවල අන්වීක්ෂීය ආලේපන යොදන ලද අතර එය හිරුගේ තාපය පිළිබිඹු කරයි.ඒ අතරම, අඩු E වීදුරු කවුළුව හරහා ස්වභාවික ආලෝකයේ ප්රශස්ත ප්රමාණයක් ලබා දෙයි.වීදුරු ලීටර් කිහිපයක් පරිවාරක වීදුරු ඒකක (IGUs) තුළට ඇතුළත් කළ විට, වීදුරු අතර පරතරයක් ඇති කරයි, IGUs ගොඩනැගිලි සහ නිවාස පරිවරණය කරයි.දැන්වීම...