වක්ර ආරක්ෂිත වීදුරු

  • Curved Safety Glass/Bent Safety Glass

    Curved Safety Glass/Bent Safety Glass

    මූලික තොරතුරු ඔබේ නැමුණු, නැමුණු ලැමිෙන්ටඩ් හෝ නැමුණු පරිවරණය කළ වීදුරු ආරක්ෂාව, ආරක්ෂාව, ධ්වනි හෝ තාප කාර්ය සාධනය සඳහා වුවද, අපි ඉහළම ගුණාත්මක නිෂ්පාදන සහ පාරිභෝගික සේවාව සපයන්නෙමු.Curved tempered glass/Bent tempered glass විවිධ ප්‍රමාණවලින්, හැඩවලින් සහ වර්ණවලින් ලබා ගත හැකිය අංශක 180 දක්වා අරය, බහු අරය, min R800mm, උපරිම චාප දිග 3660mm, උපරිම උස මීටර් 12 පැහැදිලි, පැහැ ගැන්වූ ලෝකඩ, අළු, කොළ හෝ නිල් පැහැති වීදුරු Cur. වීදුරු/නැමුණු ලැමිෙන්ටඩ් වීදුරු විවිධ c...