វីដេអូអំពីរបៀបដែលយើងផលិត និងរក្សាទុកកញ្ចក់ U

តើអ្នកដឹងទេថា កញ្ចក់ U ផលិតដោយរបៀបណា?

តើត្រូវរក្សាទុក និងដឹកជញ្ជូន U-glass យ៉ាងដូចម្ដេច?

អ្នកអាចទទួលបានគំនិតមួយចំនួនពីវីដេអូនេះ។

 


ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២